Regulaminy

REGULAMIN PROGRAMU ?Relaks dobry z natury? z dn. 18.03.2021 r. (dalej ?Regulamin?)

1. Informacje o Organizatorze Programu, przetwarzanie danych osobowych, definicje
1. Program Relaks dobry z natury, zwany dalej ?Programem? organizowany jest przez spółkę Multisolar sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Michała 100, 61-005 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000585629, NIP: 7822594822, zwaną dalej ?Multisolar? lub ?Organizatorem?.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Multisolar.
3. Multisolar będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Programu wyłącznie w celu prowadzenia niniejszego Programu oraz w ewentualnych sprawach reklamacyjnych.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest wykonanie niniejszego Programu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji Programu.
5. Dane osobowe będą przechowywane na czas trwania Programu. Uczestnik ma prawo do wglądu i zmiany danych oraz może zażądać ich usunięcia.
6. Definicje:
1) Uczestnik Programu ? pełnoletnia osoba fizyczna, która spełniła warunki określone w pkt 2 ust. 2 Regulaminu,
2) Nowy Klient ? osoba, na której rzecz Multisolar nie dokonała dotychczas zbycia jakichkolwiek towarów oraz nie świadczyła dotychczas jakichkolwiek usług.
3) Umowa ? umowa na sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła, zawarta pomiędzy Organizatorem, a Nowym Klientem,
4) Voucher ? nagroda z tytułu polecenia przez Uczestnika Programu Nowego Klienta, do której to nagrody Uczestnik Programu uzyskuje prawo na zasadach określonych w Regulaminie,

2. Czas trwania, zasady Programu i wypłaty Voucher-a
1. Program trwa od 18.03.2021 r. do 31.12.2021 r. Uczestnikowi Programu, który w okresie trwania Programu nabędzie prawo do Vouchera, przysługiwać będzie roszczenie o jej wypłatę również po zakończeniu okresu obowiązywania Programu.
2. W celu otrzymania statusu Uczestnika Programu, należy w okresie jego trwania spełnić poniższe warunki:
1) Wypełnić Formularz Rejestracyjny i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
2) Zaakceptować niniejszy Regulamin,
3) Polecić Nowemu Klientowi zakup instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła wraz z montażem i uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych Nowego Klienta przez Multisolar.
3. Warunkiem uzyskania przez Uczestnika Programu prawa do Vouchera-a jest łączne spełnienie niżej wskazanych warunków:
1) Nowy Klient podczas kontaktu z Multisolar lub Przedstawicielem Multisolar musi poinformować, że polecił go Uczestnik Programu, który ma zamiar ubiegać się o Voucher,
2) Nowy Klient musi zawrzeć umowę sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej z Multisolar oraz wpłacić należną kwotę.
4. Uczestnik Programu nabywa prawo do Vouchera z chwilą upływu 14-dniowego terminu przysługującego na odstąpienie od umowy przez Nowego Klienta. Jeśli Nowy Klient odstąpi od umowy z Multisolar, Uczestnik Programu nie nabywa prawa do Vouchera.
5. Voucher jest niepodzielny i przysługuje zawsze jednemu Uczestnikowi Programu za danego Nowego Klienta, przy czym nie mogą oni polecić siebie nawzajem.
6. Uczestnik Programu może być równocześnie Nowym Klientem, tylko w przypadku, gdy został polecony przez innego Uczestnika Programu zanim stał się Uczestnikiem Programu.
7. Uczestnik Programu, który w czasie trwania Programu, dla którego zostały spełnione warunki określone w pkt. 2 ust. 1-6, otrzymuje Voucher za każdego poleconego Nowego Klienta.
8. W przypadku polecenia tego samego Nowego Klienta przez dwóch lub więcej Uczestników Programu, Voucher otrzymuje wyłącznie ten Uczestnik Programu, którego Nowy Klient wskazał jako pierwszego.
9. W przypadku zawarcia z jednym Nowym Klientem dwóch lub więcej umów, premia jest przyznawana jednorazowo w wys. określonej w ust. 7 powyżej.
10. Voucher będzie wypłacona w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Organizator zawarł umowę z Nowym Klientem, pod warunkiem zapłaty pełnej kwoty przez Nowego Klienta na poczet umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej..
12. Voucher będzie przekazany w postaci elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika.


3. Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie, Uczestnik Programu może składać w formie korespondencyjnej na adres:
Multisolar sp. z o.o., ul. Św. Michała 100, 61-005 Poznań lub elektronicznie na adres biuro@multi-solar.pl.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych.


4. Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w Programie nie będzie skutkować zawarciem z Uczestnikiem Programu umowy zlecenia, o świadczenie usług, o dzieło, umowy agencyjnej, umowy o pracę, ani też jakiejkolwiek innej umowy o podobnym charakterze. Uczestnik Programu na powyższe wyraża zgodę.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna u przedstawicieli handlowych lub po kontakcie z biurem Organizatora pod numerem tel. 668 700 200 lub biuro@multi-solar.pl.
3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady działania Programu ?Relaks dobry z natury?. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku akceptacji zmian, Uczestnik ma prawo w ciągu 14 dni do wypowiedzenia swego uczestnictwa w Programie, informując o tym fakcie Organizatora w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: biuro@multi-solar.pl
5. Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości email dotyczących Programu z adresów e-mail: biuro@multi-solar.pl.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Z natury dla znajomych

Podziel się ze znajomymi energią z natury